Centrum mentálneho zdravia MATKA      

Všeobecná ambulancia

Úvod Všeobecná ambulancia

 

 

CENTRUM MENTÁLNEHO ZDRAVIA MATKA - všeobecná ambulancia

MUDr. PharmDr. Evelin Karim Aziz, MPH

Ordinačné hodiny -  platnosť od 1.7.2021

mobilný kontakt:  0948 21 21 21, email: dr.karim.amb@gmail.com

Ordinačné hodiny

pondelok - štvrtok

6:00 - 8:30 hod.

odbery

7:30 – 8:00 hod.

telefonické konzultácie 

12:00-14:00 hod.

akútne stavy

14:00-15:00 hod.

plánované vyšetrenia

15:00–16:00 hod.

telefonické konzultácie

16.00–17:00 hod.

návštevná služba

piatok

neordinuje

 

Lieky na chronické ochorenia sa objednávajú cez stránkU  www.ecasenka.sk s minimálne 48 hodinovým predstihom.

Postup na objednanie liekov: cez vyhľadávač „google“ zadať www.ecasenka.sk potom zadať „hľadám lekára“ potom do kolónky meno lekára zadať „ Karim“ potom si vybrať „Centrum mentálneho zdravia MATKA, s.r.o. - Všeobecná ambulancia“ ďalej vybrať „recepty“ a vyplniť kolónky.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:

Desplazarsa, s.r.o., Černyševského 44, 85101 Bratislava, IČO: 47 333 359, DIČ: 2 023 831414
Okr. súd Bratislava Vložka číslo:  105936/B

 

 

 

 

Všeobecné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Podmienky“) v Centre mentálneho zdravia Matka, v ambulancii všeobecného lekára.

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Uzavretím Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti Desplazarsa, s. r. o., so sídlom Černyševského 44, 851 01 Bratislava, IČO: 47 333 359, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105936/B (ďalej len „Dohoda“) vznikne medzi poskytovateľom a poistencom právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytovateľom.  

2. Účelom týchto Podmienok je vymedziť podrobnosti právneho vzťahu, založeného medzi poskytovateľom Desplazarsa, s. r. o., so sídlom Černyševského 44, 851 01 Bratislava, IČO: 47 333 359, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105936/B  ( ďalej len „ poskytovateľ ) a poistencom Dohodou.

Článok II

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

a služieb spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 

  1. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť a služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia, štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia, vypracovanie lekárskeho posudku, poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie za podmienok a v rozsahu ustanovených platnými právnymi predpismi  v odbore všeobecné lekárstvo
  2. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť a služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v Centre mentálneho zdravia Matka, v ambulancii všeobecného lekára.
  3.  Poskytovateľ poskytuje zdravotnú  starostlivosť a služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas ordinačných hodín poskytovateľa.
  4. V záujme efektívneho a včasného poskytovania zdravotnej starostlivosti je poistenec povinný dodržať termín vyšetrenia, na ktorý sa objednal. V prípade, že poistencovi bráni v dodržaní termínu vyšetrenia, na ktorý sa objednal vážna prekážka, je povinný túto skutočnosť poskytovateľovi oznámiť „sms“ na telefónne číslo +421948212121 najneskôr jeden deň vopred a preobjednať sa na iný termín vyšetrenia.

Článok III

Práva a povinnosti poskytovateľa a poistenca

  1. Poskytovateľ sa zaväzuje:

a) poskytovať zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi a v súlade s nimi,

b) poskytovať zdravotnú starostlivosť správne; zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy,

 c) zabezpečiť možnosť objednania sa poistenca na vyšetrenie prostredníctvom internetovej stránky www.ecasenka.sk.,

d) zabezpečiť možnosť telefonického kontaktu s ambulanciou všeobecného lekára vo poskytovateľom vyhradených hodinách zverejnených na internetovej stránke poskytovateľa www.cmzmatka.sk.

 

  1. Poistenec sa zaväzuje

a) pravdivo informovať poskytovateľa o zdravotnom stave a skutočnostiach, ktoré ho ovplyvňujú,

b) bezodkladne informovať poskytovateľa o výsledkoch vyšetrení, nálezoch a záveroch odborných vyšetrení a hospitalizácii poistenca v zariadeniach ústavnej a ambulantnej starostlivosti,

c) aktívne spolupracovať pri preventívnych programoch, diagnostických výkonoch a liečbe,

d) bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi zmenu zdravotnej poisťovne poistenca,

e) uhradiť poskytovateľovi odplatu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú kryté z verejného zdravotného poistenia, a to podľa cenníka poskytovateľa platného v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť cenník kedykoľvek počas trvania Dohody.

 

Poistenec podpísaním Dohody bezvýhradne potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s aktuálnym

cenníkom poskytovateľa podľa písmena e) tohto bodu a berie na vedomie, že aktuálny cenník poskytovateľa je k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa a na internetovej stránke www.cmzmatka.sk.

 

Článok IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Poskytovateľ a poistenec sa dohodli, že ak poistenec nie je

ku dňu uzatvorenia Dohody poistencom verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike, Dohoda nadobudne účinnosť vznikom verejného zdravotného poistenia poistenca v Slovenskej republike. Účinnosť Dohody zaniká zánikom verejného zdravotného poistenia poistenca v Slovenskej republike.

 

2. Poistenec je oprávnený s poukazom na ustanovenie § 12 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o

zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004“) od Dohody odstúpiť kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od Dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručené poskytovateľovi. Poskytovateľ a poistenec sa dohodli, že každý účastník tejto Dohody je oprávnený túto Dohodu kedykoľvek vypovedať aj bez uvedenia dôvodu písomnou výpoveďou doručenou druhému účastníkovi tejto Dohody; v prípade výpovede zaniká táto Dohoda prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému účastníkovi tejto Dohody.

 

3. Poistenec udeľuje podpísaním Dohody slobodný a nepodmienený súhlas na to, aby jeho osobné

údaje v rozsahu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, zdravotná poisťovňa) boli spracovávané v informačnom systéme poskytovateľa, a to na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Poskytovateľ je oprávnený tieto Podmienky jednostranne meniť. Zmena Podmienok sa oznamuje oznámením uverejneným na webovom sídle poskytovateľa www.cmzmatka.sk, na ktorom je uverejnené aktuálne znenie Podmienok.

 

4.Poskytovateľ a poistenec sa dohodli, že písomnosti medzi nimi sa budú doručovať

prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom doručovateľskej služby.

 

5. V prípadoch, keď sa podľa týchto Podmienok predpokladá oznamovanie skutočností poistencom

oznámením na internetovej stránke poskytovateľa, považujú sa takéto oznámenia za oznámené poistencom ich zverejnením oznámenia na uvedenej internetovej stránke.

 

6. Právne vzťahy založené Dohodou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a otázky,

ktoré nie sú výslovne Dohodou riešené, sa riadia predovšetkým ustanoveniami zákona č. 576/2004, zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

7. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2021.

 

V Bratislave dňa 21.6.2021

 

Cenník poplatkov pre poistených pacientov zo zdravotného poistenia

Označenie výkonu

Jednotková cena

cena

Balík nadštandardných služieb - telefonický alebo elektronický manažment časovania indikovaných vyšetrení alebo zdravotných výkonov prípadne aj v spolupráci  s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pre účely predoperačného vyšetrenia a pod.

30 €

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

25 €

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla u vodičov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov

15 €

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pred prijatím na štúdium (SOU, SŠ, VŠ)

5 €

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, vrátane vystavenia / predĺženia platnosti zdravotného preukazu (v cene nie je zahrnuté mikrobiologické laboratórne vyšetrenie)

10 €

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

10€

Klinické vyšetrenie a vystavenie potvrdenia pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod.

10 €

Klinické vyšetrenie a vystavenie potvrdenia pred športovou súťažou

10 €

Výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia alebo na žiadosť pacienta (z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie)

10 €

Komplexné vyšetrenie na žiadosť pacienta (napr. poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi nezmluvného poskytovateľa, v prípade, že si nevyžaduje neodkladnú zdravotnú starostlivosť, komplexné vyšetrenie u pacienta, ktorý nemá nárok na preventívnu prehliadku a i.)

30 €

Odbery biologického materiálu /krv, moč, výtery/ (v cene nie sú zahrnuté samotné laboratórne vyšetrenia) - cena za jeden odber

10 €

EKG vyšetrenie s popisom

10 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

5 €

Vystavenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely

10 €

Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

30 €

Kopírovanie a overovanie lekárskych nálezov - cena za 1 stranu

0,5 €

Podanie infúznej liečby (1x), ( nezahŕňa cenu infúzie )

10 €

Vyšetrenie mimo ordinačných hodín

30 €

Vyhotovenie administratívneho výkonu do 7 pracovných dní od požiadania

10 €

 

 

Cenník poplatkov pre samoplatcov

Označenie služby

Jednotková cena

Vyšetrenie pacienta bez kapitácie (kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrenie, diagnostický záver, liečebný plán odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy.

15 €

Vyšetrenie hladiny vitamínu D v krvi, individuálny terapeutický plán.

21 €

Vypísanie receptu u pacienta bez kapitácie po predložení odporúčania od špecialistu

5 €

Balík nadštandardných služieb - telefonický alebo elektronický manažment časovania indikovaných vyšetrení alebo zdravotných výkonov prípadne aj v spolupráci  s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pre účely predoperačného vyšetrenia a pod.

30 €

 

 

 

* odber biologíckého materiálu je spoplatnený aktuálnym cenníkom Synlab

 

 

Copyright 2013 - 2023 © cmzmatka.sk