Centrum mentálneho zdravia MATKA      

Cenník

Cenník lekárskych výkonov pre samoplatcov

Prvý kontakt; komplexné posúdenie zdravotného stavu, pred začatím liečby pre samoplatcov (kompletná anamnéza, orientačné posúdenie somatických a duševných porúch, stratifikácia  liečebného plánu zaradenie pacienta do psychiatrickej alebo psychologickej ambulantnej starostlivosti , odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta.

30€

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie pre samoplatcov. Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. Krátkodobá náhľadová psychoterapia.

21€

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie pre samoplatcov. Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. Max. 15 min.

10€

Stacionárny deň pre samoplatcov

15€

Cenník lekárskych výkonov pre poistencov zmluvných poisťovní

Prvý kontakt; komplexné posúdenie zdravotného stavu, pred začatím liečby (kompletná anamnéza, orientačné posúdenie somatických a duševných porúch stratifikácia  liečebného plánu zaradenie pacienta do psychiatrickej alebo psychologickej ambulantnej starostlivosti , odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta.

30€

Poplatok za nedodržanie individuálneho terapeutického plánu, zmena v terapeutickom pláne

7€

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie mimo ordinačných hodín. Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. Krátkodobá náhľadová psychoterapia.

21€

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie mimo ordinačných hodín. Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. Max. 15 min.

10€

Stacionárny deň pre pacientov po ukončení liečby hradenou zdravotnou poisťovňou

10€

Balík nadštandardných služieb telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo, management časovania indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

20€

Vyhotovenie kópie dokumentov pri potrebe viac ako 1 kópie.

0,7€/

strana

Zaslanie dokumentov, žiadaniek poštou.

5€

Vyhotovenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie napr. pri zmene lekára.

15€

Vyšetrenie na administratívne účely, vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbrojný, vodičský preukaz, vypracovanie zdravotnej správy pre administratívne účely do 7 pracovných dní.

30€

Vyšetrenie na administratívne účely, vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbroj., vodič, preukaz, vypracovanie zdravotnej správy pre administratívne účely do 48 hod.

40€

Vyšetrenie na administratívne účely, vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbroj., vodič, preukaz, vypracovanie zdravotnej správy pre administratívne účely do 24 hod.

60€

Vyšetrenie na administratívne účely krátka správa.

10€

Konzultácia na žiadosť pacienta s dokumentáciou, po predchádzajúcom vyšetrení iným psychiatrom ako „ second opinion“ , mimo úhrady zdravotnej poisťovne.

30€

Podanie i.v. injekcie nehradenej zo zdravotného poistenia

5€

Vyšetrenie, či je občan pod účinkom návykovej látky na vlastnú žiadosť pacienta.

50€

Vyšetrenie pre políciu alebo na posúdenie zdravotného rizika pri práci.

100€

Vyhotovenie správy v cudzom jazyku.

60€

Copyright 2013 - 2022 © cmzmatka.sk