CENTRUM MENTÁLNEHO ZDRAVIA MATKA

Psychiatrická ambulancia

V našej psychiatrické ambulancii sa zameriavame na poskytovanie vysoko kvalitnej starostlivosti pre pacientov s rôznymi psychiatrickými diagnózami. Ak hľadáte spoľahlivú a profesionálnu psychiatrickú ambulanciu, kde nájdete individuálny prístup a  kvalitnú psychiatrickú starostlivosť, ste na správnom mieste.

 

Naši skúsení psychiatri sa venujú každému pacientovi individuálne a poskytujú mu komplexnú starostlivosť s dôrazom na jeho osobné potreby. Snažíme sa vytvoriť príjemné a pohodlné prostredie pre našich pacientov, aby sa mohli cítiť bezpečne a podporovaní.

 

V našej psychiatrické ambulancii ponúkame odbornú pomoc pri rôznych psychiatrických poruchách, vrátane depresie, úzkosti, porúch osobností a psychóz. Naši lekári sú pripravení poskytnúť pacientom všetky ambulantne možné nástroje a riešenia na zlepšenie ich zdravia a kvality života.

 

Okrem toho sa zameriavame aj na prevenciu, aby sme pomohli pacientom predchádzať psychiatrickým poruchám a udržiavať si svoje duševné zdravie. Naša psychiatrická ambulancia ponúka kompletnú starostlivosť, ktorá zahŕňa diagnostiku, liečbu a podpornú psychoterapiu.

 

Pri nás vám garantujeme kvalitnú a odbornú starostlivosť, ktorá je založená na dôvere a úcte k pacientovi. Nech už hľadáte pomoc pri akomkoľvek psychiatrickom probléme alebo si chcete udržať zdravie a prevenciu psychiatrických porúch, sme tu pre vás.

 

Ak potrebujete psychiatrickú ambulanciu, ktorá ponúka individuálny prístup a kvalitnú starostlivosť, neváhajte nás kontaktovať a radi vám pomôžeme. Vaše zdravie a pohoda sú pre nás prioritou.

Ordinačné hodiny:

Pondelok:
6:00-08:00 odbery, podávanie injekcií
8:00 – 14.00
14.00 – 18:00 komplexné intervencie

Utorok:
6:00-8:00 odbery, podávanie injekcií
8:00-14:00

Streda:
6:00-08:00 odbery, podávanie injekcií
8:00 – 14.00

Štvrtok:
neordinujeme

Piatok:
6:00-08:00 odbery, podávanie injekcií
8:00 – 14.00

 

CMZ MATKA, s.r.o., Biskupa Kondého 18,  92901 Dunajská Streda, IČO: 36 247 146

Miesto výkonu činnosti: Centrum mentálneho zdravia MATKA, Haanova 7, 851 04 Bratislava

Cenník lekárskych výkonov v psychiatrickej ambulancii a psychiatrickom stacionári platný od 1.2.2024

V súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Cenník

Cenník lekárskych výkonov pre samoplatcov
01 Prvý kontakt – analýza zdravotného stavu, odporúčania na terapeutický plán alebo kompletizácia zdravotnej dokumentácie mimo ordinačných hodín
50€
02 Kontrolné psychiatrické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie pre samoplatcov. Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. Max. 15 min.
21€
03 Stacionárny deň pre samoplatcov
60€
04 Vyšetrenie pre políciu alebo na posúdenie zdravotného rizika pri práci.
200€
05 Konzultácia na žiadosť pacienta s dokumentáciou, po predchádzajúcom vyšetrení iným psychiatrom ako „ second opinion“ , mimo úhrady zdravotnej poisťovne.
80€
06 Vyšetrenie na administratívne účely, vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbroj., vodič, preukaz, vypracovanie zdravotnej správy pre administratívne účely do 24 hod.
80€
07 Vyšetrenie na administratívne účely, vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbroj., vodič, preukaz, vypracovanie zdravotnej správy pre administratívne účely do 48 hod.
60€
08 Vyšetrenie na administratívne účely, vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbrojný, vodičský preukaz, vypracovanie zdravotnej správy pre administratívne účely do 14 pracovných dní.
45€
09 Vyhotovenie správy v cudzom jazyku.
60€
10 Nadštandard I – telefonický alebo elektronický manažment časovania indikovaných vyšetrení alebo zdravotných výkonov. Optimalizácia a synchronizácia vyšetrení, spolupráca s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
50€
11 Nadštandard II – asistencia pri telefonickom alebo elektronickom manažmente časovania indikovaných vyšetrení alebo zdravotných výkonov.
5€
12 Vyšetrenie, či je občan pod účinkom návykovej látky na vlastnú žiadosť pacienta. ( cena nezahŕňa náklady na materiál )
50€
13 Prvý kontakt – analýza zdravotného stavu, odporúčania na terapeutický plán alebo kompletizácia zdravotnej dokumentácie mimo ordinačných hodín 50 €
50€
14 Kontrolné psychiatrické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie mimo ordinačných hodín. Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. Max. 15 min.
21€
15 Stacionárny deň pre pacientov po ukončení liečby hradenou zdravotnou poisťovňou max. 1 mesiac 30 €
30€
16 Vyhotovenie kópie dokumentov pri potrebe viac ako 1 kópie. 1€/ strana
1€/strana
17 Vyšetrenie na administratívne účely krátka správa. 15 €
15€

MUDr. PharmDr. Evelin Karim Aziz, MPH

konateľka

 

V Bratislave 30.1.2024

Objednanie na " Prvý kontakt"

V pondelok, v stredu a štvrtok od 15.00-16.00 hod

„Prvý kontakt“ zahŕňa; komplexné posúdenie zdravotného stavu, pred začatím liečby (kompletná anamnéza, orientačné posúdenie somatických a duševných porúch, stratifikácia liečebného plánu zaradenie pacienta do psychiatrickej alebo psychologickej ambulantnej starostlivosti, prípadne odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, zobrazovacie alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta je spoplatnený sumou 45,- eur.