Centrum mentálneho zdravia MATKA      

Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Kto je správca?

Správcom internetovej stránky je spoločnosť CMZ MATKA, s.r.o., IČO: 36247146 zapísaná na Okr. súde Trnava vo vložke číslo: 13218/T, sídlo Biskupa Kondého 18, 92901 Dunajská Streda.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým čelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadné ďalšie spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. Čísle +421/02/623 12 287 alebo na e-mail: help.cmzmatka@gmail.com

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu.

Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefón a meno nevyhnutne potrebujeme k vašej registrácii na programy pre verejnosť.

Vaše osobné údaje (e-mail, telefón a meno) využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie odborných oznámení. Ak ste našim klientom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne

predpokladáme, že vás odborné informácie zaujímajú. Ak nie ste naším klientom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu 2 rokov.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie.

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: help.cmzmatka@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 20tich dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

 

Právo na výmaz

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s odbornými informáciami vám zasielame, ak ste náš klient na základe nášho oprávneného záujmu. Ak klientom ešte nie ste, posielame vám je len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.

 

Copyright 2013 - 2022 © cmzmatka.sk