Centrum mentálneho zdravia MATKA      

Psychiatrická ambulancia

Úvod Psychiatrická ambulancia

Ordinačné hodiny:

Psychiatrická ambulancia pre dospelých

Pondelok:  

6.00   -   8.00 podávanie injekcií, odbery

 

8.00   -  18.00 ambulancia príjmová

Utorok:

6.00   -   8.00  odbery

 

8.00   - 14.00  LAI ambulancia

Streda:

6.00   -    8.00 podávanie injekcií, odbery

 

8.00   -  14.00 ambulancia          

Štvrtok:

Piatok:

6.00   -   8.00 podávanie injekcií, odbery

 

8.00   - 14.00 ambulancia

                    

Telefón: 

+421/02/623 12 287 

+421/949/577 177 - objednávky kontroly 

 +421/949/577 177 - objednávky prvovyšetrenia

+421/948/446 807  - psychológ

 

e-mail: help.cmzmatka@gmail.com  

Pomôcť vám vieme len po vyšetrení v našej psychiatrickej ambulancii!

E-mailom sa k zdravotnému stavu nevyjadrujeme. 

 

Ohľadom vstupného vyšetrenia kontaktujte v pracovné dni

MUDr. Karim od 15.00 do 18.00  na tel. čísle +421/948/ 21 21 21. 

 

Cenník lekárskych výkonov od 15.9.2016

V súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Cenník poplatkov pre poistencov zmluvných poisťovní.

Označenie služby

Jednotková cena  (v €)

Balík nadštandardných služieb 
/Telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo, management časovania   indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

20

Vyhotovenie kópie dokumentov pri  potrebe viac ako 1 kópie.

0,5/strana

Zaslanie dokumentov, žiadaniek poštou.

2,5

Vypracovanie administratívnej správy.

15

Vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbrojný, vodičský preukaz do 7 pracovných dní.

25

Vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbroj., vodič. preukaz do 48 hod.

35

Vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbroj., vodič. preukaz do 24 hod.

50

Vyšetrenie na administratívne účely základné.

5

Vyšetrenie na administratívne účely krátka správa. 

10

Vyšetrenie na administratívne účely Kompletné zhodnotenie stavu a správa.

25

Konzultácia na žiadosť pacienta s dokumentáciou, po predchádzajúcom vyšetrení iným psychiatrom ako „ second opinion“ , mimo úhrady zdravotnej poisťovne.

30

I.v. injekcia na vlastnú žiadosť.

10

Vyšetrenie, či je občan pod účinkom návykovej látky na vlastnú žiadosť pacienta.

20

Vyhotovenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie napr. pri zmene lekára. 

5

Vyhotovenie správy v cudzom jazyku.

50

Individuálny terapeutický plán

3

Psychiatrické vyšetrenie za účelom stanovovania diagnózy závislosti u vodičov testovaných orgánom Policajného zboru pozitívne na alkohol alebo omamné a psychotropné látky.

50

 

Copyright 2013 - 2019 © cmzmatka.sk